Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Tämä on SKT-Trading Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

SKT-Trading Oy
Palttinakatu 2c, 15230 Lahti
puh. 0407218272

teemu.tiittanen@skt-trading.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sähköpostitse osoite: teemu.tiittanen@skt-trading.fi
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
SKT-Trading Oy, Palttinakatu 2c, 15230 Lahti.

3. Rekisterin nimi

SKT-Trading Oy:n asiakasrekisteri ja suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas)
välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja
kehittäminen sekä markkinointi-, mainos- ja myynninedistämisviestejä sekä muuta informaatiota, jonka katsomme kiinnostavan heitä.

5. Rekisterin tietosisältö

• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Osoite
• Asema organisaatiossa
• Verkkolaskuosoite, laskutussähköpostiosoite tai laskutusosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään sopimusten teon yhteydessä, nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista sekä suoramarkkinointirekisteriin luettelo- ja numeropalveluiden tarjoajilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakastiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on asiakas ja sopimukseen
perustuvan reklamaatio- vastuuajan.
Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan asiakkuuden päättymisestä tai kunnes asiakas pyytää tiedon poistamista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
Rekisterin tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa.
Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostitse, teemu.tiittanen@skt-trading.fi tai osoitteeseen Palttinakatu 2c, 15230 Lahti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostitse, teemu.tiittanen@skt-trading.fi tai osoitteeseen Palttinakatu 2c, 15230 Lahti.